Obsah

Analytická část 2
Koncepce návrhu 4
Návrh (2.fáze) 11
FINÁLNÍ NÁVRH 15

CO SE DĚJE NA NÁVSI VE VŠECHROMECH?

Pro obec Všechromy jsme zpracovali STUDII NÁVSI. Studie má za cíl zatraktivnit prostor návsi a přizpůsobit ho současným potřebám obyvatel s ohledem na místní specifika.

1.

Úvodní mapování a zadání

V této fázi si upřesníme s vedením obce zadání pro návrh a projdeme si a zmapujeme místo.

2.

Anketa nápadů

V této chvíli je zveřejněna anketa pro obyvatele, kam můžete napsat své nápady a myšlenky k tomu, jak byste si svoji náves představovali

3.

Koncepce

Architekti zpracují konepci návrhu - hlavní principy řešení a myšlenky, zahraniční inspirace.

4.

Veřejné projednání

Participace proběhne formou setkání s veřejností, kde si představíme koncepci návrhu. V této fázi se obyvatelé mohou ke koncepci vyjadřovat a vést diskusi nad tématy.

5.

Dopracování studie

Na základě námětů a připomínek obyvatel a vedení obce se studie dopracuje do finální podoby.

6.

Odevzdání studie

Finální studie bude vyvěšena zde na webu, kde bude každému k náhledu.

Dotazník

Zde najdete dotazník nápadů pro náves ve Všechromech, jehož cílem je zjistit, jak si vaši náves představujete vy sami. Budeme velmi rádi, když ho vyplníte a my tak budeme moci v návrhu vycházet z vašich námětů a názorů.

VYPLNIT DOTAZNÍK

ANALYTICKÁ ČÁST

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/274/2022/04/mapy [1]

Zadání

Studie byla zadána, aby prověřila možnosti revitalizace návsi se zaměřením na vytvoření prostředí, které bude přispívat k veřejnému životu obce. Cílem je navrhnout prostorovou dispozici splňující všechny požadavky a potřeby obce. Těmi jsou například dostatek zeleně, prostor pro sousedské setkání, pro pálení čarodějnic, dětský den apod. Dále se studie bude zabývat řešením parkování a alternativní pozici autobusové zastávky.

Širší vztahy

Všechromy se nacházejí u obce Strančice ve Středočském kraji. Specifická je také pozice obce, kdy velmi blízko prochází dálnice D1. Území je touto dopravní situací silně zatíženo, především hlukem. Obec leží v nadmořské výšce 430 m n.m., v těsné blízkosti je jen velmi málo možností rekreace nebo větších ploch s rekreační zelení. Středem obce je náves s rybníkem. Místní domy (původní) mají často dvory a štítovou orientaci. Novostavby již často toto tradiční uspořádání nedrží. Obcí protéká Vinný potok, který je napojen na rybník. Územím také prochází cyklostezka.

[2]

Historie

„Přesné datum založení Všechrom není známo, ale podle dochovaných informací stávala již ve 12. století ve Všechromech zemanská tvrz. Její umístění je však také zahaleno tajemstvím, jako pravděpodobná místa jsou uváděna kopec Horka v jižní části území nebo lokalita naproti bývalé obecní škole.“

(zdroj: www.vsechromy.cz)

Historicky se náves nacházela na mnohem větším půdoryse než dnes. Změna nastala především vybudováním silnice a nových parcel.

Prostorová analýza

Prostor návsi na první pohled není jasně vymezený. Vymezení veřejných prostor většinou tvoří budovy, zídky a jiné hrany. Zde je prostor vymezen částečně domy a jejich opocením, částečně zelení za rybníkem a u cesty. Vzhledem k povrchovým úpravám a způsobu napojení na silnici ale prostor působí spíše jako parkoviště a tak je také většinu času využíván.

Určitým způsobem můžeme i dětské hřiště považovat za součást návsi, velkou plochu potom zabírá samotný rybník. Zbylý prostor není nijak velkorysý, severozápadně od rybníka se již nachází soukromé pozemky. V prostoru jsou také umístěny odpadní nádoby na tříděný odpad.

Je poměrně dobře patrné, že současná podoba návsi je jen střípkem toho, co je skutečně středem obce a kdysi návsí bylo, proto ani není zřetelné, že se na návsi nacházíte (současně s faktem, že je to asfatová plocha, na které se parkuje). Náves je potřeba dobře definovat a měla by být jasně rozpoznatelná, ať už přicházíte do středu obce odkudkoliv.

Aktivity a provoz

Kolem návsi se nachází především obytné domy, které na sebe vážou další podnikatelské provozy. Přímo na návsi se dále nachází společenské centrum obce a v rámci něj zázemí RC Lodička s multifunkčně využitelným sálem otevřeným směrem do návsi a dalšími prostory pro různé aktivity centra. Kolem této budovy se také nachází oplocené dětské hřiště.

Náves je na tuto budovu silně navázána. V současnosti zde probíhají různé společenské události jako například stavění a kácení májky, pálení čarodějnic, dětský den apod. Prostor návsi musí dobře sloužit všem těmto aktivitám, stejně jako pouhému setkání sousedů, hře dětí, procházce. Náves má také reprezentativní funkci. Rybník má potenciál do budoucna sloužit i ke koupání nebo alespoň ochlazení. K tomu jsou ale potřeba větší zásahy (tedy čištění, úprava břehů apod.).

KONCEPCE NÁVRHU

Širší vztahy

V návrhové části se především obracíme ke kontextu místa. Náves je v blízkosti hlavní cesty, na které se také nacházejí autobusové zastávky, které mají na náves přímou vazbu. Je zde také potenciál vytvoření pěšiny podél potoka, která povede z návsi k dalším rybníkům v krajině. Ve středu návsi se nachází objekt občanské vybavenosti – společenské centrum obce se zázemím RC Lodička. Všechny tyto skutečnosti ovlivňují návrh svými návaznostmi, propojeními a využitím.

Koncept návrhu

Pěší vazby

Na náves je možné přijít vpodstatě ze dvou směrů od hlavní cesty. V rámci návrhu počítáme také do budoucna s propojkou směrem do krajiny. V tu chvíli lze vidět, že by se hodilo ještě jedno pěší propojení přímo skrze rybník. Dále by se mohlo využít propojení přes dětské hřiště na zahradě společ. centra v rámci jednotlivých akcí. Náves sama o sobě není jasně patrná, když se v obci ocitnete a dobře to tam neznáte. Je potřeba dobře nadefinovat pěší trasy vedoucí směrem na náves, případně uvažovat i o dominantních znacích.

Zóny

V návaznosti na pěší vazby i celkové prostorové uspořádání dle celou náves rozdělit na několik zón, z nichž hlavní uvažujeme před objektem společ. centra, rozšiřující se kolem tohoto středu – volného prostoru. Další – klidovou zónu identifikujeme a navrhujeme v zadní části u rybníka v návaznosti na navrhnovanou pěšinu (tato část pozemku nepatří celá obci, proto by bylo potřeba jednat s majitelem o jejím využití, případně odkoupení části pozemku obcí). Mezi těmito prostory jsou menší části, které jsou zároveň vstupy do území, takže jsou vlastně takovými propojovacími a kontaktními body. Poslední část, která by nepochybně měla být považována za součást návsi je zahrada RC.

Prostorové uzavření

Prostor návsi je vymezen z velké části zelení za rybníkem, v určitých momentech potom fasádami budov, směrem k cestě se ale prostor „rozlívá“ a není úplně patrné, kde náves končí a kde začíná. Navrhujeme prostorově douzavřít náves.

Zeleň

Toto pocitové uzavření by mělo být dotvořeno pomocí zeleně, která současně trochu odcloní hluk a prašnost. Současně navrhujeme zelení odclonit klidovou část návsi od parkoviště. Zeleň by se v co největší míře – plošně měla zachovat především v klidové části.

Rozšíření srdce návsi

Jako srdce návsi jsme pojmenovali hlavní a nejdůležitější zónu návsi před společenským centrem. Tento prostor má potenciál být využívaný k různorodým akcím i menším příležitostem, bohužel prostoru je zde velmi málo. Současně má místo potenciál hezké vazby na vodní hladinu, která v současnosti není využívána. Navrhujeme proto spojit tyto dvě potřeby a rozšířit náves kousek nad vodu pomocí dřevěného mola, jehož tvar bude vycházet z prostorových potřeb konání akcí na návsi. Tak vznikne i příjemný přístup k vodě a zajímavý prostor i k posezení a odpočinku.

Multifunkční přístavba

Na druhé straně tohoto prostranství je fasáda bývalé hasičárny – společenského centra, která by si zasloužila rozšíření o multifunkční terasu, která v sobě bude zahrnovat také další funkce a prostory nezbytné pro konání akcí i běžný provoz na návsi. Taková terasa, pokud má potřebné rozměr může sloužit velmi multifunkčně, třeba i jako podium.

Řešené území

Řešené území je vymezenou hranicemi parcel v majetku obce. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že prostor většinou takto nefunguje a nekončí přesně tam, kde máme čáru na katastrální mapě, nemůžeme tak některé části ignorovat a do návrhu nezahrnout. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ideově řešit také kousek pozemku, který je v soukromém vlastnictví a tedy nespadá pod majetek obce. Prostorově je součástí návsi a my se snažíme nabídnout celistvé řešení, současně v návrhu počítáme i s ideou pěšiny podél potoka do krajiny. Návrh konkrétního prostoru má vždy přesah i do jeho okolí a tyto vazby jsou velmi důležité.

Tím nikomu samozřejmě nezasahujeme do jeho práv ani neříkáme, co má s pozemkem dělat. Pouze nabízíme ideu – ideální stav, jak by prostor mohl vypadat, aby taková celková koncepce mohla být  představou například budoucího využití nebo aby bylo vidět, jaké jsou možnosti. Tato část se potom buď nerealizuje nebo může například obec jednat s vlastníkem pozemku o výměně části pozemku za jiný nebo odkupu.

Prostorové uspořádání – návrh

Celkové

Celkové prostorové uspořádání vychází z výše popsaných principů. Náves v menší obci je vlastně jako takový společný obývák, nebo lépe, takový celý rodinný dům. Metaforicky si tak můžeme představit třeba zde několik vstupů do tohoto „domu“, vstupní halu a propojovací chodby, kuchyni u ohně, jídelnu na terase.. a hlavní obývací pokoj přímo ve středu návsi, s „bazénem“ hned „za oknem“. Máme zde společné prostory, kde se všichni můžou potkat jako jedna rodina i zákoutí pro jednotlivce a odpočinek. A teď od té filozofie k praktické stránce. Hlavní prostor návsi by měl být co nejvíce volný a vzdušný, přestože chceme, aby byl svým způsobem opticky uzavřený, musí navazovat i na ostatní prostory a propojení. Směrem na východ doporučujeme cestu vydláždit až k hlavní silnici, za vjezdy do domů potom umístit zábrany pro auta – sloupky. Na druhé straně musí také zůstat zachován příjezd k nemovitostem a pozemkům, tato cesta ale už může mít sofistikovanou, například vydlážděnou formu a z ní může být přístup k parkovacím stáním na zatravněné dlažbě, kterých několik by bylo pevně daných a při velkém vytížení by se dal využít ještě prostor za nimi. Autobusovou zastávku navrhujeme přesunou vedle tohoto sjezdu tak, aby nastupující a vystupující měli přímou vazbu na náves, také zde navrhujeme nový přístřešek.

V zahradě společenského centra (především je rezerva východně a západně od objektu) by se mohly vyskytovat také prvky pro starší – teenagery nebo dospělé jako např. venkovní workout, stolní tenis nebo jiné aktivity, u kterých se zde sousedé můžou potkat.
Klidovou zónu na druhé straně rybníka navrhujeme ponechat zatravněnou a přírodní s jednoduchými lavičkami a případně dalšími dřevěnými prvky pro relaxaci. Co se týká rybníka, v tomto místě by měl mít mírný sklon pro příjemný a bezpečný přístup do vody. Dle informací, které nám byly předloženy, počítáme v budoucnu s celkovou revitalizací rybníka, který by se vyčistil, zmírnil by se sklon břehů v přístupných místech, břehy by se udělaly přírodní, stejně jako systém čištění vody. Pokud by po takové revitalizaci byl rybník vhodný ke koupání, čistící rostliny se můžou nacházet v sever-východní části rybníka u nepřístupných břehů a zbytek rybníka by byl volný k plavání.

Záběr na srdce návsi

Prostorové uspořádání vychází především z prostorových potřeb jednotlivých akcí, příležitostí nebo jen potřeb běžného pobytu a setkávání na návsi apod. Snažili jsme se myslet na každou příležitost, od představení nebo koncertu, přes dětský den, zpívání u Betléma nebo rozsvěcení Vánočního stromečku, cyklistické závody, taneční zábavu, trhy, kurzy až po běžné letní dny, kdy bude příhodné se u rybníka osvěžit a zimní dny, kdy bude třeba i příležitost si zabruslit a dát si se sousedy čaj nebo svařák. Molo je vpodstatě takovým rozšířením návsi. Lávka je zase propojením obou částí. Díky protnutí tvaru mola a přirozeného břehu rybníka můžeme na náves dostat také vodní prvek, který je zároveň součástí rybníka – brouzdaliště, tedy menší vodní plochu s vodními rostlinami a velmi malou hloubkou, kde se můžou osvěžit nejmenší děti i dospělí. Z hlavní části mola jsou navrženy dva pobytové schody směrem do návsi, z druhé části mola se naopak můžete dívat do rybníka a schody jsou orientovány na druhou stranu. V rámci mola jsou navrženy také mobilní sedací prvky. V rámci středu návsi je vymezeno místo pro májku a Vánoční stromeček. Multifunkční přístavba k objektu rodinného centra, který je multifunkčně využíván společně s jeho předprostorem pro akce pro celou obec, je jakýmsi přechodem mezi interiérem a samotnou návsí. Může sloužit jako terasa, jako podium, jako zázemí pro dětský den, jako prostor pro stánky, jako místo k posezení atd. Tato přístavba do sebe pojímá také šatnu před vstup do objektu a skryté popelnice u cesty. Samozřejmostí je opěr mobiliář a dle výšky – jeden až dva schody k sezení z terasy směrem do návsi. Vedle terasy je směrem k cyklostezce místo na stojany na kola, případně zmrzlinový stánek apod. (dle potřeby). Na zahradě za terasou může být umístěné ohniště.

Charakter návsi a další otázky

Rádi bychom také do návrhu promítli nějaké téma, které je pro Všechromy jedinečné a obyvatelé jsou s ním v souznění, rádi se s vámi o těchto tématech blíže pobavíme na společném setkání. Již jsme naznačili téma rodiny – obývacího pokoje – rodinného domu, které se do návrhu promítá. Určitě by bylo také velmi zajímavé navázat na příběh se zvonem, který se obyvatelům podařilo získat zpět do Všechrom a s tím by také souviselo umístění zvonu v rámci „nové“ návsi. Nabízí se zde také jakési téma plovárny spjaté s molem a pergolami, dřevem nebo odkaz na původní funkci objektu dnešního společ. centra – hasiče. Z dotazníku také vzešel nápad umístit na rybník lekníny, k nim by se například mohla ladit barva vybrané zeleně a tím by vznikl jedinečný prostor se zajímavou atmosférou. V dalších fázích na tomto budeme spolupracovat také s geobotanikem. Můžeme také navázat na blízkou cyklostezku a udělat zajímavý bod zastavení pro cykloturisty.

Tato a další témata budou rozvedena v rámci participativního setkání nad návrhem ve Všechromech (datum se dohodne) a budou zapracována do dalších fází návrhu, stejně jako upřesnění podoby a pozice mobiliáře, osvětlení, informačních cedulí, stojanů na kola, zeleně, materiálové řešení všech prvků atd. Současně ještě můžeme přizpůsobit společně přesný tvar mola, aby vám vyhovoval ve všech potřebách.

Inspirace

Zde přikládáme několik obrázků referencí, které mohou být inspirací pro náves ve Všechromech. Jedná se o jednotlivé nápady, myšlenky, detaily, o které se můžeme opřít, nejedná se o zvolení konkrétní věci nebo řešení.

Druhá fáze návrhu je určitým dodefinováním a zakotvením do situace. V rámci participace jsme vyslechli různé pohledy na věc a nápady nebo připomínky k návsi, stejně jako některé úpravy, které navrhl osadní výbor.

Na následujících skicách tak můžete vidět výsledek spojení několika světů/pohledů do jednoho návrhu, který je ještě pořád ve svojí formě částečně otevřený v rámci nedokonalého zpracování. Poté, co dostaneme finální zpětnou vazbu se studie návsi rozvine do větší podrobnosti a dostane jasnější formu, tvary a materiály, drobnější mobiliář apod.

skicovaná situace návrhu - zakreslení a pozice hlavních prostorotvorných prvků

Plocha návsi a ohniště

Srdcem návsi zůstává volná plocha pro konání nejrůznějších akcí, v rámci ní je umístěn bod pro Májku, Vánoční stromeček, ale také větší ohniště na Pálení čarodějnic. Prostor návsi se rozšířil lehce směrem do rybníka, ze kterého tak kousek ukrajujeme a přidáváme veřejnému prostoru, ten končí úzkou zvýšenou lávkou, na kterou si můžete sednout a pozorovat dění na návsi.

přístavba

Přístavba s terasou, která vytváří přechod mezi veřejným prostorem a společenským domem se lehce změnila ve svém výrazu i funkci a to tak, že část u fasády společenského domu bude možné uzavřít a přidat tak k vnitřnímu prostoru. Tato část také při různých příležitostech může být naopak otevřená a komunikovat s exteriérem, může být také využita jako taková zimní zahrada a zázemí venkovních akcí.

Schematický řez návsí na jaře s májkou/v létě s s koupáním apod. a v zimě s Vánočním stromečkem a bruslením na rybníce

Zvonička

Navrhujeme, aby se dominantním tématem a i fyzickou dominantou prostoru stala nová zvonička umístěná na mole v místě, kde se setkávají dvě úrovně přístupu k vodě. Příběh o několika všechromských zvonech je zde všudepřítomný a zaslouží si pozornost. Současně dává dominanta zajímavý charakter návsi a je to jasný orientační bod.

Klidová část

V klidové části návsi navrhujeme kromě zmírnění břehu s pláží také jednoduché lavice na sezení a piknikový stůl, nové stromy a keře nebo vysoké traviny pro vizuální oddělení od parkoviště. Odtud by také vedle cestička podél potoka směrem k dalším rybníkům.

Materiály

Náves ve Všechromech si představujeme jako vesnickou avšak sofistikovanou, na úrovni, velmi příjemnou za klidných dní a velmi přizpůsobivou a rušnou při společných akcích. Materiály, které budou dotvářet charakter prostoru jsou kamenná dlažba, kov a dřevo. Tyto pevné a těžké materiály bude vyrovnávat lokálně vhodná zeleň v podobě travin, květin a stromů spolu s čistou (po revitalizaci) vodou v rybníce a vodními rostlinami.

 

Cesty a parkování

Příjezdové cesty k nemovitostem budou dlážděny kamennou dlažbou a od návsi odděleny zahrazovacími sloupky. V rámci příjezdu k nemovitostem na západní straně návsi zde bude dodržen takový prostor, aby mohlo projet nákladní vozidlo (tedy poloměr 12m), nebude se zde ale možné s nákladním vozidlem ani návěsem otočit, protože v tu chvíli by tato dopravní záležitost již zabírala více než polovinu návsi, která má sloužit především pěším. Parkovací stání předpokládáme za zatravňovací dlažby s případným rozšířením na část dlážděné plochy v případě potřeby. To bude možné při odstranění mobilního sloupku na zámek u rezervovaného parkovacího místa, přes které bude také vjezd na náves pro potřeby zásobování (alternativně bude možný také zásobovací vjezd z východní komunikace). Jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Mobiliář

V dalším stupni studie návsi bude pečlivě rozmístěn ve veřejném prostoru mobiliář. Ten bude sestávat z laviček, stolů s lavicemi, odpadkových košů, informační nástěnky, autobusové zastávky, venkovního osvětlení, stojanů na kola, pítka a zvoničky.

FINÁLNÍ NÁVRH

Širší vztahy a limity návrhu

Řešené území se nachází ve středu obce Všechromy. Důležitými vazbami jsou především pěší trasy, cyklotrasa. Hlukově významně oblast zatěžuje blízká dálnice, která není dostatečně odcloněna hlukovými bariérami ani zelení. Pro území je také důležitý uzel hromadné dopravy – zejména zastávka autobusu. Území se nenachází v CHKO, ani zde není vydaný aktuálně evidovaný regulační plán. Mírné nebezpečí pro řešené území představuje potok a rybník v případě záplav. Rybník je v současné době znečištěný kvůli přítoku splaškových vod, což by mělo řešit plánované vybudování nového kanalizačního řadu v obci. Územím vedou sítě technické infrastruktury, jež jsou zakresleny v koordinační situaci a v dalších fázích projektu by bylo třeba znát jejich přesnější pozici.

Co se týká potřebných připojení na TI v rámci revitalizace veřejného prostoru, bylo by třeba připojení nového VO, elektronické tabule na autobusovou zastávku a provedení přípojky pitné vody pro pítko. Dále by bylo vhodné vybudovat venkovní zásuvky pro případné připojení stánku se zmrzlinou nebo nápojů či další podpory pro venkovní akce.

Z ÚAP lze vyčíst záměr na přeložku komunikace v blízkosti řešeného území a hlavní směry radiového vedení. V rámci ÚP vidíme, že je zde prostorová rezerva pro růst zastavěnosti obce, proto máme obecný předpoklad, že využití návsi obyvateli pro setkávání, rekreaci a akce bude spíše stoupat s počtem obyvatel než že by mělo tendenci klesat. Řešené plochy jsou v ÚP označeny jako zeleň na veřejných prostranstvích a veřejné prostranství, přístavbu k objektu občanské vybavenosti by bylo nutné prověřit.

Studie také počítá se záměrem revitalizace přilehlé komunikace, kdy s projektem bude třeba koordinovat zamýšlené přesunutí autobusové zastávky.

výřez z hlavního výkresu územního plánu - využití území

Urbanistické vazby a sžití nového s původním

Návrh navazuje především na pěší vazby a vstupy na území, tyto vstupy návrh posiluje orientací hmot a prvků veřejného prostranství. Pěší vazby jsou doplněny a posíleny. Důležitý uzel hromadné dopravy je přesunut na náves. Návrh je pojat tak, aby organicky zapadl do svého okolí, ale současně jasně vymezil plochu návsi, která v současném stavu není nijak patrná ani vyhrazená. Prostupy územím jsou přirozené a logické, charakter návsi je identifikován především zvoničkou, která se stává důležitým orientačním prvkem a které vytváří důstojný předprostor. Zvonička je spojovacím prvkem nové návsi jak s celkovou historií obce, tak s objektem zvoničky ve vedlejší ulici. Důležitým momentem a charakteristickým prvkem však zůstává vodní hladina, v čase realizace již čisté vodní nádrže. Ta pocitově zvětšuje náves a zrcadlí nejen prvky návsi, ale hlavně probíhající děje.

Sjednocující materiály v rámci celého návrhu jsou dřevo a kov ve smyslu dřevěné zvoničky a zvonu. To celé pocitově odlehčuje vodní hladina a nové i stávající stromy.

architektonická situace M 1:500

koordinační situace M 1:500

Uspořádání veřejného prostranství

Srdce návsi tvoří volné zpevněné prostranství před objektem s kulturním sálem. Tento prostor jsme ohraničili z jedné strany přístavbou k budově – terasou, která je součástí veřejného prostoru a uzavřenou přístavbou, která může sloužit jak interiéru, tak exteriéru, záleží, na kterou stranu ji otevřeme. Z druhé strany je prostor ohraničen molem, které zároveň umožní sezení s výhledem do návsi a částečné napojení na vodní hladinu rybníka, který je stěžejním motivem návrhu. Tvar rybníka lehce upravujeme, aby více nahrával využití návsi, na straně směrem k zeleni zmírňujeme sklon a vytváříme tak pozvolný přístup do vody. Předpokládáme celkovou revitalizaci rybníka s jeho vyčištěním tak, aby mohl sloužit ke koupání.

Prostorově vymezujeme hlavní plochu návsi, ale současně zachováváme vazby do okolí a to jak za pomoci průhledů, pěších propojení, nové lávky, sjednocením materiálů. Hlavním prostorovým prvkem návrhu z pohledu chodce a také novou dominantou návsi je zvonička. Zvonička tvoří středobod všeho, rozděluje molo i náves na dvě pomyslné části svým vzhledem i využitím.

Náves je navržena jako multifunkční, může z ní být jeviště, hlediště i plac k posezení nebo setkání kolem vánočního stromečku nebo ohně, pro který je zde vymezen prostor v dlažbě. Plochy pro příjezd ke stávajícím domům a pro parkování jsou umístěny co nejefektivněji, aby zasahovali do návsi co nejméně, ale zároveň sloužily svému účelu. Ze severu rybníka navrhujeme vytvořit propojení do krajiny podél potoka, kdy u rybníka by na této straně vznikla pobytová zelená plocha s prvky k sezení.

 

Zásobování, vstupy, vjezdy, bezbariérový přístup

Vstupy do území zůstávají obdobné, stejně jako příjezd a přístup ke stávajícím rodinným domům. Nově je upraven vstup do objektu veřejné vybavenosti. Bezbariérový vstup do objektu i na terasu je uvažován především ve směru ze zahrady objektu, kde by měl být náležitě vyspádovaný terén, který bude terasu dorovnávat. Zásobovací přístup je navržen mezi autobusovou zastávkou a novými parkovacími stáními a měl by být využit pouze k zásobování objektu OV nebo venkovní akce na návsi, případně pro příležitostné rozšíření parkovací kapacity při vnitřní akci. Přístup vozidlem je možný také z druhé strany, kdy by jeden ze zahrazovacích sloupků byl sklopný na klíč.

Navržená parkovací stání by měla být časově omezena, aby nebyla využívána jako odstavné parkoviště, jedno stání je navrženo jako bezbariérové pro osoby s průkazem ZTP.

záběr na střed návsi a přístavbu (M 1:250)

Materiálové řešení a mobiliář

Dlažba je navržena kamenná – z žulových odseků v hlavní části návsi. V ostatních částech navrhujeme dlažbu z žulových kostek většího formátu vhodného k pojezdu. Molo a dřevěné prvky by měly být z modřínového dřeva, ostatní prvky převážně z šedého kovu.

Mobiliář, přístavba i zastávka by měly být ve společné materiálové jednotě a vytvářet tak hodnotný celek v rámci veřejného prostoru. Přikládáme referenční obrázky (výrobce MMCITÉ) pro představu materiálového a hmotového ladění, prvky ale musejí být upřesněny v dalších fázích dokumentace.

Všechny prvky by měly působit především lehce, elegantně a jednoduše.

Veřejné osvětlení

Koncepce veřejného osvětlení má dva režimy. První režim je běžný provoz a druhý režim je veřejná akce.

Při běžném provozu budou nasvětlena hlavní místa přístupu do prostoru lampami, dále by byly umístěny zemní svítila osvětlující zespoda molo a objekt terasy. Nasvícen by byl také obrys lávky. Tento režim by měl působit klidně a podtrhovat zajímavé místa a atributy prostoru návsi. Cílem je pocit bezpečí, snadná orientace a minimalizace „světelného smogu“.

Druhý režim spočívá v rozsvícení reflektorů umístěných na lampách na horní hraně terasy, které by dokázaly osvítit celou dlážděnou plochu návsi při jakékoliv venkovní akci.

Modrozelená infrastruktura, nakládání s dešťovou vodou

V rámci návsi navrhujeme nové stromy a intenzivně osázené záhony s trvalkami, případně místo trvalek použití zajímavé lokální luční směsí s nízkou frekvencí seče (nutno prověřit v dalších fázích dokumentace). Stromy by měly odpovídat druhům potenciální přirozené vegetace a být vhodné na příslušný typ stanoviště a půdy. Uvažujeme se stromy listnatými, vysokokmennými středního vzrůstu  v dospělosti. Kolem stávajícího plotu zahrady navrhujeme vysadit břečťan, který vytvoří stálozelenou bariéru mezi silnicí a zahradou a oživí také tento prostor.

Dešťové vody navrhujeme v rámci dlažby spádovat do žlabů a poté do retenční nádrže, odkud by se voda využívala na zálivku stromů a květin, případně i pro jiné provozní potřeby.

náves Všechromy

On-line verze:

https://strancice.cityupgrade.cz

City Upgrade