Obsah

Úvodní mapování 1
Analytická část studie 5
Setkání s vedením obce a nápady v širších vztazích 6
Koncept 10
Reakce na zpětnou vazbu od obyvatel 18
Zapracování připomínek, varianty návrhu 20
Prodejna potravin 32
Náměstí 34
Úřad 36
Náves 39
TÝM 44
1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce, analyzování dotazníku nápadů.

3.

Analytická část studie

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Rozhovory s vybranými obyvateli a konkretizace nápadů formou skic. Publikování na webových stránkách obce formou inspirací a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a konzultace

Odezva na nápady obyvatelů. Zapracování nápadů a připomínek do konceptu. Konzultace s dalšími profesemi. Vytvoření více variant návrhu.

5.

Finalizace zjednodušené studie

Úprava grafické stránky studie. Vytvoření realistických vizualizací pro prezentaci. Setkání a prezentování zjednodušené studie.

6.

Finalizace podrobné studie

Vytvoření finálního dokumentu studie revitalizace, se zapracováním připomínek a s kvalitními vizualizacemi. Odevzdání studie ve formě fyzické i elektronické.

7.

Realizace studie

Může automaticky navázat na jednoduché intervenci, ke kterým není potřeba navazující dokumentace. Komplexnější návrhy je třeba dále rozpracovávat a samozřejmě financovat.

ÚVODNÍ MAPOVÁNÍ

Jedná se o počáteční fázi, ve které řešíme prvotní nápady. Všechny skici jsou pouze ilustrační a zobrazují nápad a potenciálně hmotové řešení. Jsou to celková zamyšlení a
alternativy ke stávajícímu uspořádání.

 

CHARAKTERISTIKA OBCE

Strančice leží v malém údolí severně od dálnice D1. První zmínka o Strančicích pochází z roku 1404, kdy majitelem panství byl kněz Václav, syn Vítka ze Strančic. V roce 1868 začala stavba železniční tratě, která vede středem obce. V obci fungoval také pivovar. Ve vesnici se nachází kaplička sv. Anny, která byla postavena po období velikého sucha v roce 1883. Ve Strančicích se také narodil známý inženýr Emil Kolben.

 

 

prodejna potravin - stav

Obecní úřad - stav

Náves J. Bojase - stav

CO JE STUDIE?

Jedná se o dokument, který pracuje s konkrétním územím obce, podporuje její rozvoj, zvyšuje spokojenost obyvatel a zároveň se chová udržitelně a svědomitě směrem k budoucnosti. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, detailně zpracovaných výkresů, vizualizací, doprovodného textu a inspirací.  Velice důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti, která nám pomáhá poznat obec, názory na jednotlivá místa a také potřeby a přání obyvatel.  Tato část práce a získané informace jsou velice cenné a pomáhají studii správně zacílit a umístit do kontextu.

HISTORICKÉ MAPY

Císařské povinné otisky map stabilního katastru

Indikační skici stabilního katastru

Toposekce, 3. vojenské mapování

Katastrální mapa evidenční 1_2880

Toposekce, 1952

Státní mapa

Emil Kolben

EMIL KOLBEN

Emil Kolben se narodil jako jedno z deseti dětí v chudé rodině židovského domkáře ve Strančicích u Prahy. Po studiu na reálném gymnáziu v Praze pokračoval ve studiu strojnictví a elektrotechniky na Vysoké škole technické, po jejímž absolvování obdržel cestovní stipendium 1 200 zlatých, díky němuž procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii, aby se poté vydal na pět let do USA. Tam se vypracoval na šéfa technických kanceláří i zkušebních laboratoří Tomáše Alva Edisona v Shenectady a seznámil se i s Nikolou Teslou. Po návratu do Evropy čtyři roky pracoval jako hlavní inženýr ve švýcarském Curychu u firmy Oerlikon, v roce 1896 přijel zpět do Prahy. Kolben se stal nejvýznamnějším zakladatelem elektrotechnického průmyslu u nás a proslavil um a dovednost českých rukou po celém světě. Byl generálním ředitelem a největším akcionářem svého závodu. Jeho firma měla klíčový podíl na tom, že tehdejší Československo patřilo mezi průmyslově nejrozvinutějšími státy světa: prováděla elektrifikaci země, budovala dálková vedení elektrické energie, dodávala zařízení všem průmyslovým odvětvím. V červnu 1943 byl pro svůj židovský původ zatčen gestapem a transportován do Terezína, kde 3. července 1943 zemřel.

VÝZNAMNÉ OBJEKTY

Kaplička sv. Anny, 1893

Pivovar, 1901

Synagoga

Železniční stanice, 1. republika

Schnoblingova vila

Letecký pohled, 1937

Googlemapa

Googlemapu zobrazíte proklikem na obrázku

Velice důležitou součástí analytické fáze je googlemapa, kam jsme si při mapování zakreslovali a poznamenávali své nápady, které si nyní můžete prohlédnout. Vybraná místa jsou řešena dále ve větším detailu a je k nim například připojena skica nebo inspirace.

 • během obhlídky jsme našli místa, u kterých by malá úprava dopomohla využít jejich potenciál – jedná se o náves J. Bojase spolu s náměstím E. Kolbena a taky okolím obecního úřadu
 • chtěli bychom oživit veřejný prostor a vytvořit prostředí, které by přispívalo k veřejnému životu obce

Náves četníka J. Bojase jako náměstí (pouze ilustrační)

Náves propojena s náměstím Emila Kolbena (pouze ilustrační)

Rekonstrukce obecního úřadu

Přístavba Lekra

SETKÁNÍ S VEDENÍM OBCE

NÁPADY

ŠIRŠÍ VZTAHY

 

širší vztahy

Stezka kolem železniční tratě (pouze ilustrační)

Stezka kolem rybníků (pouze ilustrační)

NÁPADY

úprava břehu Pivovarského rybníka (pouze ilustrační)

využití synagogy a zahrady za ní pro kulturní akce (pouze ilustrační)

nová stezka z ulice Na Vráži směrem ke kapličce (pouze ilustrační)

ŘEŠENÉ OBLASTI

ŘEŠENÉ MÍSTA  – CENTRUM  STRANČIC A PRODEJNA POTRAVIN(BÝVALÉ LEKRO)

 

Za centrum Strančic je momentálně považována Náves J. Bojase, náměstí Emila Kolbena a také okolí úřadu. Náves je však nevyužitá zelená plocha s pomníkem, jejíž okolí slouží jako parkoviště. Na náměstí také parkují auta a přechod pro pěší je minimalizován pouze na úzký pás vedle parkovišti, oddělený fyzickými bariérami. Tento stav je nevyhovující, nejen pro chodce, kteří přes náměstí procházejí. Toto místo by mělo jasně a čitelně působit jako veřejný prostor, jako náměstí a ne sloužit jako parkoviště. Za centrum také vnímáme okolí obecního úřadu. Maličký vnitroblok, který obecní úřad vytváří, parametry náměstí nenaplňuje. Je to prostor, který není jasně definovaný. Navíc je stavba obecního úřadu ve špatném technickém stavu. Proto vnímáme jako nezbytné podobu obecního úřadu upravit. Tím vznikne i možnost vytvořit takový veřejný prostor, jaký si obec zaslouží.

Dalším řešeným územím je areál parku s bývalou prodejnou potravin. Prodejna patří obci, ta se rozhodla provoz obnovit a využívat, což považujeme za správný krok. Obnova zahrnuje rekonstrukci fasády a interiéru. Objekt se navíc nachází v zeleném prostředí parku, které zvyšuje jeho atraktivitu. Kromě prodejny potravin je v budoucnu plánována i přístavba, která by měla funkci komunitního centra.

KONCEPT

1-NÁVES, 2-NÁMĚSTÍ, 3-OKOLÍ OÚ

Při čtení odpovědí z dotazníků jsme se dozvěděli, že nejsme jediní, kdo postrádají jednoznačnost centra Strančic. Parkování, prostor mezi domy, keře a úzké uličky – nic z toho centrum nijak neprezentuje. Proto je naším hlavním cílem sjednotit centrum města navrhnutím kvalitních veřejných prostranství, které jsou přátelské vůči chodcům a vhodné pro pobyt a pořádání venkovních akcí.

1. NÁVES

Prvním řešeným územím v centru Strančic je náves J. Bojase. Náves je střed obce, obklopený zástavbou. Měla by fungovat jako veřejný prostor pro každodenní aktivity občanů obce a na pořádání různých akcí. Náves J. Bojase má ovšem charakter travnaté plochy trojúhelníkového tvaru, na kterém se nachází pomník padlým obětem druhé světové války a kříž. V současnosti tedy plní svoji funkci spíše symbolicky – na zpevněných komunikacích kolem travnaté plochy parkují auta. Křoviny umístěné na travnaté ploše ještě víc znemožňují její případné využití. Chceme navrátit návsi její původní smysl. Navrhujeme vytvoření jednotné zpevněné plochy doplněné kvalitním mobiliářem a vodním prvkem. Tato multifunkční plocha může sloužit i pro pořádání trhů. Vznikne tak prostor, který bude sloužit občanům a obohacovat veřejný život v Strančicích.

druhá varianta návsi

inspirace

inspirace

inspirace

2. NÁMĚSTÍ

Náměstí Emila Kolbena je z jedné části parkoviště a z druhé polootevřený vnitroblok – obě části nevyhovují z hlediska kvality veřejného prostoru. Přestože má toto náměstí komplikovaný tvar, jeho využití se dá zlepšit. Jedním z velkých přínosů by bylo přesunutí parkování na ulici Revoluční. Prostor je poté možné využít jako širší pěší zónu pro chodce s lavičkami, stromy, pítkem, popřípadě fontánou. Cesta by se vydláždila a stávající lípy by se zachovaly – zbylé stromy navrhujeme pokácet a vysadit nové tak, aby bylo možné využít Revoluční ulici pro podélné parkování. Parkování před obecním úřadem navrhujeme zachovat. Veřejný prostor vnitrobloku je možné vylepšit výměnou keřů za pobytové schodiště a vysazením stromů do středu dlážděné plochy– veřejný prostor se díky tomu vizuálně oddělí od fasád soukromých bytů. Zároveň se v místě vytvoří stinná zákoutí s možností sezení.

inspirace

inspirace

inspirace

3. OBECNÍ ÚŘAD A OKOLÍ

Součástí centra je i obecní úřad a jeho okolí. Patří sem i stezka, která vede kolem bývalého hotelu s restaurací u Milotů až k železniční stanici. Obecní úřad je dřevostavba postavena zhruba před 20 lety. Bohužel dřevěná konstrukce úřadu je napadena houbou, proto vnímáme rekonstrukci jako nezbytnou. Kromě konstrukčních závad nevyhovuje dřevostavba i kapacitně. Knihovna v dolním podlaží je nedostatečně velká pro množství knih a počet návštěvníků. Prostory v obecním úřadě na horním podlaží jsou také nedostačující. Navíc s pokračujícím rozšiřováním Strančic lze počítat i s větší potřebou kanceláří a dalších místností. Jako vhodné řešení těchto problémů se nám jeví navržení zcela nové přístavby k původní budově školy. Takovým způsobem je možné vytvořit i kvalitní veřejný prostor v okolí úřadu. Tento prostor by měl dokonce charakter malého čtvercového náměstí, které ve Strančicích chybí. Na obrázcích níže najdete 4 hmotová řešení / varianty nové přístavby. Ve variantách zvažujeme i demolici cukrárny na rohu pozemku a její přemístění na nově vytvořené náměstí, kde její umístění dává větší smysl. Na náměstí se tak budou moci rozložit židle a posezení cukrárny v letních měsících. Nový předprostor by v jedné z variant mohl získat i obecní úřad s podatelnou a Czech Pointem v přízemí.

návaznost na stávající budovu

velké prosklení

inspirace - využití zasklení v 1.NP v kombinaci s dřevěnou fasádou

4. Prodejna potravin

Bývalá prodejna se nachází v krásném parku s vysokými stromy. V tom vidíme největší potenciál místa. Prodejna je bohužel ve špatném technickém stavu, proto je nutná kompletní rekonstrukce nejen fasád ale i interiéru. Budoucí využití objektu bude znovu prodejna potravin. V územním plánu v blízkosti prodejny je dále vyhrazená rozvojová plocha pro objekt občanské vybavenosti. Momentální kapacita knihovny ve Strančicích je nedostačující, zde je pro ní ideální místo. Kromě toho, že by knihovna získala potřebný prostor, který jí nyní chybí, by bylo přínosem i prostředí parku, v němž by se nacházela. Jelikož je v Strančicích knihovna otevřená 3-krát týdně, budova by mohla sloužit také jako komunitní centrum pro zbylé dny dny v týdnu. Multifunkční prostor nové přístavby by mohl sloužit i spolkům a sdružením v obci jako například rodinnému centrum Lodička, La mamka nebo na výuku tance či jiných aktivit. Při návrhu se proto snažíme dosáhnout co největší flexibilitu dispozičního řešení. Navrhujeme novou stavbu co nejvíce otevřít do parku a vytvořit tak plynulé propojení interiéru s venkovní přírodou. Proto volíme formu pavilonu se skleněnými stěnami. Stín a příjemnou atmosféru totiž budou poskytovat vzrostlé stromy. Na rekonstruovanou budovu prodejny je budova napojena formou společného venkovního předprostoru, který bude sloužit jako veřejná pobytová zóna s možností umístění vnějšího sezení jídelny či kavárny. Nově vysazené stromy poskytnou stín jižně orientovanému prostoru.

inspirace

inspirace

pohled od hlavní silnice

interiér KC

inspirace

fasáda KC a knihovny

REAKCE NA ZPĚTNOU VAZBU OD OBYVATEL

Milí obyvatelé Strančic, děkujeme Vám za zaslané zprávy a podnětné připomínky ke konceptu studie. Níže jsou vypsány nejzásadnější připomínky, ke kterým  připojujeme jen velmi stručně náš pohled architektů Přínosné  podněty budou do studie zapracovány. Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na setkání u “kulatých stolů”, kde bude možné se vyjádřit k rozpracovanějším studiím. Setkání se uskuteční ve středu dne 10. 3. 2021 dle aktuální epidemiologické situace bude týden předem určeno, zda setkání proběhne fyzicky či online formou. Odkaz na připojení bude zveřejněn na těchto stránkách.

 • nápady a doporučení obyvatel – stručný výňatek
 •  pohled architektů

Širší vztahy

 • vyřešit úpravu parkoviště SŽDC a pěší návaznost do centra a k vlaku, zpoplatnění
  • Souhlasíme. Konkrétní řešení pohodlné a bezpečné návaznosti pro pěší budeme konzultovat s dopravním inženýrem.
 • zrušení betonové protihlukové zdi podél vlaku, alespoň ve středu obce (současné vlaky a povrchy jsou natolik tiché, že stačí pouze odstínit podvozky vlaků, existují gumové stěny výšky cca 50 cm, které mají obdobné pohlcení hluku jako současný beton, zlepší se propojenost obou stran obce, dnes je obec příliš rozdělena, zvýší se dostupnost záchranných složek k vlaku a stanici, současné stěny jsou velmi omezujícím až nebezpečným prvkem)
  • Souhlasíme a zapracujeme do studie. Jedná se ale o majetek SŽDC, realizace takové úpravy není bohužel v kompetenci obce. Vždy je ale dobré mít představu a pokusit se ji prosadit.
 • dobrá by byla revitalizaci místního koupaliště, doplnit nádrž s vodou, která by se čistila
  • Přání a potřeba revitalizace koupaliště zazněla v mnoha příspěvcích. Bývalé koupaliště však není v majetku obce. V ideální vizi však jeho revitalizace jistě místo má.
 • navrhované cyklostezky problém určitě nevyřeší
  • Malou částí by mohly přispět řešení problému s parkováním vozidel z okolních obcí, jejichž obyvatelé dále pokračují vlakem Cyklostezky ale plní zejména funkce podpory zdravého životního stylu a volnočasových aktivit. I tento krok může být důležitý.
 • zelená stezka“ obcí je zejména v „rybníkové části“ (koupaliště až Čečerávka až Pivovarský rybník plus okolí)
 • lesopark kolem dětského domova – udržovat a neztratit jeho hodnotu (lesopark je v soukromém vlastnictví, vliv obce je bohužel velmi malý)
 • cesta lemovaná stromy od svaté Anny – pěkný nápad
 • ke kapli svaté Anny pouze pěšinka u remízku, kolem železniční trati také pouze pěšina
  • Souhlasíme. Navrhované stezky mají mít přírodní charakter. Kromě aleje může kolem cesty vzniknout i remíz.

Náves Jana Bojase

 • obecně je řešení návsi přijímáno kladně, panují však obavy z narušení venkovského charakteru a pietního místa, akcentována je také dopravní problematika 
 • kladně hodnoceno – plocha v jedné rovině, propustného povrchu vozovky, zachování lípy, je skvělé, že všechny návrhy se snaží zachovat nebo nahradit původní zeleň, náves přirozeně rozšíří bezprostřední okolí synagogy
 • Různé názory byly na vodní prvky. Někdo by vytvořil kaskádovitou řadu různě hlubokých koupátek – vodní prvek. Pro někoho jsou vodní prvky zbytečné.
  • Návrh  návsi bude do další fáze zpracován ve dvou variantách, kde v každé variantě může být vodní prvek pojat jinak. Dle našeho názoru je voda důležitým prvkem veřejného prostranství. Přispívá ke kvalitě mikroklimatu, zejména v létě ochlazuje a osvěžuje vzduch, může se stát herním prvkem pro děti i dospělé, pítkem pro ptáky. Vodní prvek je řešen jako obnova obyčejné ruční pumpy, která již na návsi je a chtěli bychom ji zachovat.  
 • Různé názory jsou i na povrch návsi – zvážit zachování žulových kostek v okolí památníku/ přírodnímu povrchu (písek, štěrk…)
  • Návrh návsi bude do další fáze zpracován ve dvou variantách, kde jedna varianta může dlážděná z kamenné dlažby, druhá varianta bude přírodního charakteru s mlatem / štěrkem. Obě varianty by měly být částečně propustné pro vodu. A obě varianty by měly respektovat historii – náves jako centrum obce (místo reprezentativní, místo k pobytu a setkávání).
 • obava při zrušení průjezdu přes Náves – zvýšení nehodovosti v nepřehledné zatáčce (navíc zvýšení náporu aut – projekt East Gardens)
  • Navrhované řešení bude prověřeno dopravním inženýrem, Pokud bude řešení možné, je vytvoření klidové pěší části návsi velkou hodnotou.
 • nápad navrhnout místa nejen pro posezení, ale i pro poležení
  • Místo bude stále poměrně silně zatíženo dopravou na hlavní silnici Revoluční. Místo k poležení by tu bohužel nemělo smysl. Určitě je vhodnější na jiném klidném místě (např. v parku u navrhované knihovny u prodejny potravin), ale když si někdo bude chtít lehnout i na náves, tak proč ne. Např. u vodního prvku menší terásky. Úplně se to nevylučuje.
 • názor, že návrh nezohledňuje historickou a pietní hodnotu parčíku s pomníkem padlých z 1. světové války, křížku, zvoničky a památných lip, náves Četníka J. Bojase architektonicky pojmout jako pietní místo, které by připomínalo oběti první a druhé světové války a legionáře.
  • Děkujeme za informace. Budeme s nimi v návrhu dále pracovat. Pomník, křížek, zvonička ani památné lípy z návsi nezmizí.

Náměstí Emila Kolbena

 • Názory se velmi lišily. Na jedné straně obyvatelé vítají úpravu na zklidnění centra, vytvoření pěší zóny a redukci parkovacích míst. Na druhou stranu mají někteří obavu, že parkovacích míst bude málo a že z důvodu absence služeb a velkého provozu náměstí nebude fungovat. Někteří navrhují snížit dovolenou rychlost průjezdu vozidel na 30 nebo 40 km/h, někteří navrhují zpoplatnit parkovací stání (všechna nebo jen delší než 2 h).
  • Náš návrh se určitě přiklání k současnému trendu zklidnění, redukci parkovacích míst (bude-li možná) a vytvoření pěší zóny. Návrh parkovacích míst a dopravních opatření bude prověřen dopravním inženýrem. Pokud z náměstí nebude parkoviště je větší pravděpodobnost, že v parterech domů se bude službám dařit lépe. Počítáme také s prostorem pro trhové stánky. Parkování rovněž souvisí se systémovými úpravami parkoviště u železnice.
 • upozornění na nevhodné řešení parkovacích stání před domem č. p. 476
  • Místo bude řešeno a prověřeno detailněji i dopravním inženýrem.
 • mezi bytovými domy si někteří obyvatelé nepřejí dávat lavičky z důvodu rušení nočního klidu
  • Ačkoliv si myslíme, že lavičky a místa k posezení do veřejného prostoru patří, pokud se tento návrh nelíbil více obyvatelům bytových domů, můžeme ho vypustit.
 • Názory na výsadbu stromů mezi bytovými domy byly také odlišné. Většina to vidí jako výborný nápad (sníží teplotu, prašnost i od stěn odrážející se zvuk). Jiný si však nepřeje příliš vysoké stromy, aby nebránily průchodu internetového signálu.
  • Souhlasíme s výsadbou stromů a jejich zmiňovanými pozitivy. V případě zábrany průchodu internetového signálu přes strom lze jistě najít i jiné řešení. Oproti tomu výhody výsadby vhodných stromů značně převyšují.
 • požadavek na zachování možnosti příjezdů aut ke vchodům
  • Možnost příjezdu ke vchodům je samozřejmostí a musí být zachována zejména pro hasiče, záchrannou službu, při stěhování.. Ostatní vozidla by do prostoru zajíždět neměla (nebo zcela výjimečně), hodnotou je klidný prostor pěší zóny.
 • požadavek pečlivý a co nejpestřejší výběr stromů
  • Výběr stromů a vegetace bude konzultován s odborníkem. V další fázi Vám představíme konkrétní  druhy.
 • nápad na výsadbu trvalého vánočního stromu
  • Náměstí je vhodné místo na vánoční strom, avšak jehličnany nejsou vždy vhodným a tradičním stromem do této oblasti. S odborníkem na vegetační řešení se pokusíme vybrat vhodný druh. Rovněž se zamyslíme nad jeho umístěním.

Prodejna potravin (bývalé Lekro) a okolí

 • úprava a vzhled fasády prodejny, přístavba nového komunitního centra s knihovnou a kavárnou byly obecně hodnoceny kladně
 • požadavek na vybudování dostatečně kapacitní klidové, tiché zóny v knihovně
  • Souhlasíme, že by v knihovně měla být i klidová zóna. V návrhu s tím budeme počítat. Jedná se však pouze o zjednodušenou studii. Kapacita klidového místa by měla být adekvátní k velikosti knihovny a k velikosti obce Strančice. 
 • obava o úbytek značného prostoru stávající zeleně a kácení jakýchkoliv vzrostlých stromů
  • Stávající vzrostlé stromy vnímáme jako jednu z největších hodnot lokality, proto ani my nechceme v návrhu kácet stromy. Naopak hodnotu novostavby knihovny, komunitního centra a kavárny vnímáme také v propojení s parkem. Aktivity těchto provozů tak mohou probíhat i ve venkovním prostoru ve stínu stromů. Nemáme však přesné zaměření stromů. Dle průzkumu na místě je vedle objektu prodejny na novostavbu místa dostatek. Je možné, že bude třeba vykácet 2 stromy v blízkosti Průmyslové ulice, ale je to pouze odhad. Nutné je přesné zaměření. Rovněž je možné strom do budovy zakomponovat.
 • obava, zda bude prodejna a jídelna fungovat z ekonomických důvodů
  • Vycházíme ze zadání od vedení obce a z potřeby obyvatel, která byla uvedena v mnoha dotaznících řešících budoucí využit objektu prodejny potravin. 
 • upozornění, zda počítáme s parkováním a otáčením autobusů
  • Ačkoliv místo v centru obce nevidíme jako nejvhodnější pro parkování autobusů, v návrhu s nimi počítáme. Do další fáze návrh ověří dopravní inženýr.
 • nápad, zda u prodejny potavin nevytvořit náměstí s novým obecním úřadem a zdravotním střediskem – klidné místo narozdíl od ulice Revoluční
  • Místo u prodejny potravin je klidné, proto je vhodnější pro funkce jako knihovna, kavárna, komunitní centrum. Náměstí Emila Kolbena a náves Jana Bojase vždycky bývaly centrem obce, což je jedním z důvodů, proč mít obecní úřad právě zde. Obecní úřad je vhodné mít na reprezentativním rušném místě, které je zároveň velmi dobře dostupné. Myslíme si, že obě části Strančic (severně i jižně od železnice) by měly mít nějakou vybavenost, kterou je však potřeba rozmístit i s ohledem na potenciál místa i tradici.

Obecní úřad a okolí

 • obecně je návrh přestavby budovy obecního úřadu a přemístění cukrárny hodnoceno kladně jako zdařilý nápad, nejvíce se líbí čtvrtá varianta
 • objevil se jeden názor na zanechání knihovny v přízemí nově navržené budovy OÚ
  • Stávající prostory obecního úřadu i knihovny nejsou kapacitně ani provozně dostačující. Pozemek je však velikostně omezený. Pokud chceme zachovat cukrárnu, doktora požadované prostory obecního úřadu a zároveň důstojný předprostor těchto funkcí a zároveň nechceme stavět výškovou budovu, knihovna se sem již nevejde. Zároveň knihovna oživí i severní část Strančic. Chceme, aby to žilo na obou stranách železnice.

Další nápady, poznámky a doporučení

 • přírodní protihluková stěna u dálnici D1 
 • přesunutí ČOV do Mnichovic
 • dořešení kanalizace a vodovodu
 • křižovatka u potravin Billa
 • řešení obchvatů
 • omezení další výstavby
 • chybí návaznost k současné a především budoucí podobě obce
 • propojení obce s židovským hřbitovem a širším okolím a rovněž revitalizace
 • zákaz průjezdu Pivovarskou ulicí
 • příroda na prvním místě = člověk na prvním místě = obec jako vlídné místo k životu
 • vyloučení individuální automobilové dopravy, kde je to možné, její omezení, vhodné přesměrování a rozložení
 • propojení nových čtvrtí s centrem a stejně tak i blízkých, odlehlejších a vzdálených přírodních, zelených ploch a vzácných biotopů se zaměřením na ochranu vody a podporu flóry a fauny, kde je ochrana samozřejmě také na prvním místě
 • do nových i rekonstruovaných budov pustit co nejvíce přirozeného světla, a to na co nejdelší možnou dobu, prosazovat nízkoenergetický či vůbec pasivní provoz

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK, VARIANTY NÁVRHU

Setkání nad návrhem

Ve středu 10. března 2021 proběhlo online setkání nad upraveným návrhem a variantami řešení návsi. Záznam ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Celková situace centra Strančic

Naším hlavním cílem je sjednotit centrum města návrhem kvalitních veřejných prostranství, které jsou přátelské vůči chodcům a vhodné pro pobyt a pořádání venkovních akcí. Důležité je propojení náměstí, návsi, okolí úřadu a důležitých pěších tras. V návrhu pracujeme s vegetací. Řešíme také dopravní zklidnění.

Náves Jana Bojase_varianta č. 1

Náves by měla fungovat jako veřejný prostor pro každodenní aktivity občanů obce a na pořádání různých akcí. Navrhujeme vytvoření jednotné plochy doplněné kvalitním mobiliářem a vodním prvkem. V návrhu zanecháváme pouze jednu průjezdnou komunikaci. Ostatní plocha bude koncipována jako pěší zóna (s povolením vjezdu majitelů zahrad). Průjezdná komunikace bude mít zklidněný charakter, bude to obytná zóna v jedné úrovni s okolními plochami pro pěší. Na komunikaci zanecháváme kamennou dlažbu. Tato multifunkční plocha může sloužit jako příjemné pobytové místo i pro pořádání trhů. Vznikne tak prostor, který bude sloužit občanům a obohacovat veřejný život v Strančicích.

V první variantě navrhujeme náves s přírodně bližším charakterem více typickým pro vesnici (náves – původní jádro vesnice). Celý prostor navrhujeme sjednotit mlatovým (případně štěrkopískovým) povrchem, parkovací místa budou z obdobného, avšak pevnějšího materiálu (např. glorit nebo mechanicky zpevněné kamenivo). V prostoru budou zanechány všechny přítomné prvky (pomník padlým z 2 sv. v., křížek a zvonička). Prvky však budou přemístěny, zvoničku navrhujeme novou se stávajícím zvonem. Kromě těchto prvků navrhujem do mlatového prostoru umístit i pobytové prvky. Navrhujeme využít stávající pumpu a doplnit ji vodním prvkem, který má ve veřejných prostranstvích zejména v letních měsících velké využití.

Na návsi zanecháváme dvě vzrostlé lípy a navrhujeme výsadbu nových stromů, konkrétně výsadbu dubů červených (Quercus rubra). Vzhledem k blízkosti silnice a možnosti soli v půdě je tento druh relativně odolný. Dalšími možnostmi jsou doplnění stávajících lip, akát (Robinia pseudoacacia) nebo monumentálnější dub letní. Zajímavá a atraktivní alternativa k domácím druhům je taky mediteránní kaštanovník jedlý – má ekologii teplomilného dubu a je extrémně dlouhověký. Padají z nich však pichlavé koule obsahující kaštany, které jsou však výbornou pochutinou.

inspirace - využití vodního prvku - pumpy

inspirace - pobytové prvky mezi stromy

inspirace - stromy v ploše mlatu/ písku/ štěrku

inspirace - zvonička

inspirace - zvonička

dub červený

dub letní

trnovník akát

Náves Jana Bojase_varianta č. 2

Druhá varianta má více městský charakter. Plochu navrhujeme převážně z kamenné dlažby. Navrhujeme zde různé typy dlažeb se zachováním dlažby původní. Hlavní pěší cesty budou dlážděny kamennými kostkami, ostatní prostory dlažbou štětovou nebo valounovou, která může být prorostlá trávou. Uprostřed vzniká volné multifunkční místo. Aby dlážděné plochy nebylo příliš mnoho, navrhujeme doplnit plochu trvalkovými záhony, případně květnatou loukou.V prostoru budou zanechány všechny přítomné prvky (pomník padlým z 2 sv. v., křížek a zvonička). Prvky však budou přemístěny, zvoničku navrhujeme novou se stávajícím zvonem. Kromě těchto prvků navrhujeme do prostoru i lavičky. Navrhujeme využít stávající pumpu.

Na návsi zanecháváme dvě vzrostlé lípy a navrhujeme výsadbu nových stromů zejména po obvodu návsi, konkrétně výsadbu dubů červených (Quercus rubra). Vzhledem k blízkosti silnice a možnosti soli v půdě je tento druh relativně odolný. Dalšími možnostmi jsou doplnění stávajících lip, akát (Robinia pseudoacacia) nebo monumentálnější dub letní. Zajímavá a atraktivní alternativa k domácím druhům je taky mediteránní kaštanovník jedlý – má ekologii teplomilného dubu a je extrémně dlouhověký. Padají z nich však pichlavé koule obsahující kaštany, které jsou však výbornou pochutinou.

inspirace - přechod různých typů kamenných dlažeb

inspirace - přechod různých typů kamenných dlažeb

inspirace - zatravněná kamenná dlažba

inspirace - zatravněná kamenná dlažba

inspirace - rozhraní valounové a štětové dlažby

inspirace - rozhraní kamenných dlažeb

inspirace - terasy

inspirace - tarasy

kaštanovník jedlý

Náměstí Emila Kolbena

Náměstí Emila Kolbena je z jedné části parkoviště a z druhé polootevřený vnitroblok – obě části nevyhovují z hlediska kvality veřejného prostoru. Přestože má toto náměstí komplikovaný tvar, jeho využití se dá zlepšit. Jedním z velkých přínosů by bylo přesunutí parkování na ulici Revoluční. Prostor je poté možné využít jako širší pěší zónu pro chodce s lavičkami, stromy, pítkem. Plochu navrhujeme nově vydláždit kamennou dlažbou. Vjezd automobilů by byl umožněn pouze do podzemních garáží a na parkoviště ve vnitrobloku.

Aby bylo možné zachovat stávající stromy (hlohy a lípy), navrhujeme posunout vozovku o 2 metry směrem k obchodu s potravinami. Tak se vedle vozovky vejdou parkovací stání, která navrhujeme koncipovat jako krátkodobá (např. na max. 2 hodiny). Parkovací místa pro úřad navrhujeme zanechat.
Pro zjištění optimálního počtu potřebných parkovacích stání navrhujeme v první fázi vyzkoušet časové omezení na současném parkovišti.

Veřejný prostor vnitrobloku je možné vylepšit výměnou keřů za schodiště, které lépe otevře a propojí obchodní parter domů, a vysazením stromů do středu dlážděné plochy– veřejný prostor se díky tomu vizuálně oddělí od fasád soukromých bytů.
Jelikož již nyní je v prostoru málo vegetace a mnoho asfaltu a betonu, v letních měsících se prostor přehřívá. Proto navrhujeme v místě větší práci s vegetaci. Aby měly stávající i nově navržené stromy stromy lepší podmínky pro růst, mohly by pod nimi být vytvořeny vegetační pásy koncipované jako trvalkové nebo více mokřadní a zasakovací. Mohla by do nich být svedena dešťová voda ze střech okolních domů, která by záhony a stromy přirozeně zalévala. Zároveň budou záhony okrasou prostoru. 

V prostoru vnitrobloku je možné vysadit jak vzrostlý strom, tak stromy menšího vzrůstu. V případě většího stromu doporučujeme břestovec západní (Celtis occidentalis). Má moc pěknou korunu a je odolný vůči přežití v betonem obklopeném prostoru. V dospělosti by mohl okolní domy i přerůst. Z nižších stromů by zde mohly být vysazeny třešně mahalebky (Prunus mahaleb). Jsou odolné, na podobných místech rostou. Pozdě v létě však z třešně padají plody.

Výsadbu hlohů a lip navrhujeme doplnit na druhé straně jeřábem mukem (přirozený druh této lokality). Stromy tak odcloní vjezd do garáží. Další možnou variantou výsadby do tohoto prostoru je kombinace javorů babyk a břízy bělokoré. Alternativně lze vysadit i lísku, která by vytvořila hustější zelenou stěnu.

Bylinný podrost doporučujeme složený z těchto druhů nakombinovanou z osvědčených městských druhů s původními, domácími druhy, které by s podobným prostředím neměly mít problém. Koncept je teda „polopřirozená zahrada“ a výrazný podíl geograficky původních druhů:

sušší úseky

Lavandula sp. – okraje a sušší úseky pásů

Perovskia atriplicifolia

Hemerocalis sp. (denivka – existuje velké množství kultivarů)

Aster novii – belgii (hvězdnice novobelgická)

Artemisia campestris

Hylotelephium maximum

Hypericum perforatum

Veronica spicata

Fillipendula vulgaris (nižší úseky)

Polygonum odoratum

Solidago virgaurea

Vincetoxicum hirudinaria

vlhčí úseky

Helenium autumnale

Colchicum autumnale – na zvážení

Iris sibirica

Lythrum salicaria

Rudbeckia triloba

Caltha palustris (jen ve vlhku)

Mentha sp. (opět jen ve vlhku)

Aristolochia clematitis

stinné úseky pod stromy

Hosta sp.

Narcissus pseudonarcissus

Hyacinthoides non – scripta

Scilla sp.

Vánoční strom bývá jehličnan a ten v tomto prostředí není původní ani vhodný. Proto doporučujeme každoročně umístit strom řezaný.

varianta 2 - vozovka posunuta o 2 m, šikmá stání (12), odstranění a náhrada stromů

varianta 3 - vozovka ve stávající stopě, podélná stání, odstranění a náhrada stromů

inspirace - schody

inspirace - schody

inspirace - zábrany vjezdu vozidel

inspirace - vegetační pás

inspirace - mokřadní záhon ve městě

inspirace - trvalkový záhon ve městě

jeřáb muk

břestovec západní

třešen mahalebka

Nový obecní úřad 

Stávající obecní úřad je dřevostavba postavena zhruba před 20 lety. Bohužel dřevěná konstrukce úřadu je napadena houbou, proto vnímáme rekonstrukci jako nezbytnou. Kromě konstrukčních závad nevyhovuje dřevostavba i kapacitně. Knihovna v dolním podlaží je nedostatečně velká pro množství knih a počet návštěvníků. Prostory v obecním úřadě na horním podlaží jsou také nedostačující. Navíc s pokračujícím rozšiřováním Strančic lze počítat i s větší potřebou kanceláří a dalších místností.


Nově navržená dostavba úřadu se skládá ze dvou částí. První je jednopodlažní objekt občanské vybavenosti, který navazuje na stávající úřad z jihu. Svojí hmotou rozděluje předprostor na malé náměstí při průchodu na nádraží a na nový předprostor vstupu do nového úřadu. Tato část je navržena jako maximálně prosklená, tak aby působila lehce a vzdušně. Nachází se zde lékařské ordinace, na západní straně potom cukrárna s venkovním sezením. Průchod k vlakovému nádraží je zdůrazněn novými stromy, ty zároveň poskytují v letních měsících stín návštěvníkům cukrárny.

Druhou část tvoří třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Prostorově navazuje na osu stávající budovy úřadu a pošty, s budovou je spojen komunikačním krčem v 2.NP. Hlavní vstup je umístěn na jižní straně, při hlavní ulici Revoluční. V 1.NP se nachází podatelna s archivem, v druhém podlaží kanceláře a serverovna a zároveň přístup do stávající budovy úřadu. V 3. NP jsou kanceláře vedení města. Všechny tři patra jsou spojeny schodištěm, bezbariérový přístup zajišťuje výtah.

Jako nová výsadba jsou zvoleny platany javorolisté, které jsou vhodné do zpevněných ploch městského charakteru. Alternativou k platanům je jeden větší solitérní jerlín japonský. Aby byl vyřešen deficit zeleně v lokalitě a zlepšilo se tak celkové mikroklima v místě, navrhujeme pojmout severní stěnu třípodlažního úřadu jako vegetační.

 

velké prosklení

inspirace - využití zasklení v 1.NP v kombinaci s dřevěnou fasádou

návaznost na stávající budovu

platan

jerlín japonský

zelená stěna

Rozšíření prodejny potravin

Bývalá prodejna prodejny potravin se nachází v krásném parku s vysokými stromy. V tom vidíme největší potenciál místa. Prodejna je bohužel ve špatném technickém stavu, proto je nutná kompletní rekonstrukce nejen fasád ale i interiéru. Budoucí využití objektu bude opět prodejna potravin. V územním plánu v blízkosti prodejny je dále vyhrazená rozvojová plocha pro objekt občanské vybavenosti. Momentální kapacita knihovny ve Strančicích je nedostačující, zde je pro ní ideální místo. Kromě toho, že by knihovna získala potřebný prostor, který jí nyní chybí, by bylo přínosem i prostředí parku, v němž by se nacházela. Jelikož je v Strančicích knihovna otevřená 3-krát týdně, budova by mohla sloužit také jako komunitní centrum pro zbylé dny dny v týdnu. Multifunkční prostor nové přístavby by mohl sloužit i spolkům a sdružením v obci jako například rodinnému centrum Lodička, La mamka nebo na výuku tance či jiných aktivit.

Novostavba KC a knihovny navazuje na upravenou podobu budovy prodejny potravin – jedná se o prosklený pavilon. To zajistí přímý kontakt s parkem a také s nově navrženými venkovními pobytovými plochami. Navrhujeme novou stavbu co nejvíce otevřít do parku a vytvořit tak plynulé propojení interiéru s venkovní přírodou. Stín a příjemnou atmosféru budou poskytovat vzrostlé stromy. V jádru objektu se nachází toalety a zázemí jednotlivých provozů, obvod je určen pro sezení, čtení a aktivity KC. Oba provozy jsou odděleny posuvnými stěnami, v případě potřeby je možné je spojit dohromady.

Předprostor je pojmut jako velká terasa s bezbariérovým přístupem, při KC je navržené sezení na pobytovém schodišti. Návrh počítá se zachováním odstavných stání pro autobusy, rozsah zpevněné plochy před prodejnou bude zmenšen na minimální prostor, tak aby bylo zajištěn příjezd vozů zásobování. Stanoviště kontejnerů tříděného odpadu je přesunuto blíže k ulici Průmyslová. Před stávající objekt prodejny jsou navrženy dva nové ovocné stromy (hrušeň, třešeň, jabloň). Nově vysazené stromy poskytnou stín jižně orientovanému prostoru a vizuálně oddělí prostor pro parkování od terasy. V okolí Strančic se vyskytují hojně, v intravilánu obce už méně. Zvoleným druhem chceme připomenout lokální krajinu.

pohled od hlavní silnice

interiér KC

fasáda KC a knihovny

hrušeň obecná

třešen mahalebka

Prodejna potravin

prodejna potravin s pergolou

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A ÚPRAVA DISPOZIC PRODEJNY POTRAVIN

V půdoryse jsme rozšířili možnost spojení KC a knihovny do jednoho sálu. Dělící stěna bude posuvná, regály s knihami jsou umístěny na kolejnicích tak, aby je bylo možné v případě potřeby všechny posunout na severovýchodní stranu a tím vytvořit jeden velký prostor. V severovýchodní části je umístěno komunikační jádro, které zpřístupňuje patro pod sedlovou střechou. V druhém podlaží mohou být umístěny klubovny pro místní spolky a také víceúčelový prostor. Druhé podlaží je prosvětleno  střešními i dvojící oken ve štítových stěnách. Tyto okna jsou ukryty pod dřevěným obkladem, tak aby nebyl narušen celkový dojem ze stavby.

Pro fasádu stávajícího objektu potravin navrhujeme kombinaci celoprosklené plochy z jižní strany s plnými stěnami s dřevěným obkladem z ostatních stran. Ke stávající střeše je doplněna „atika“ taktéž obložená dřevem. Dřevo bylo použito z důvodu zjemnění hmoty prodejny a také prot, aby dům lépe zapadl do svého okolí – parku se vzrostlými stromy.  Před jižní fasádu je přidaná pergola se konstrukcí pro popínavé rostliny, které pomohou v letních měsících proti přehřívání interiéru a zároveň poskytnou stinné místo před obchodem. V interiéru potravin je zvolena kombinace dřeva pro strop (tento materiál pomůže oživit prostor), lité stěrky pro podlahu a bílé omítky pro stěny. Jednotlivé detaily (například forma popnutí zelení – zdola nebo ze shora) se dají upravovat v dalších fázích projektové dokumentace.

Nový objekt komunitního centra a knihovny hmotou koresponduje s navrženým řešením nového úřadu. Sedlová střecha umožňuje větší využití objektu pro spolkové aktivity.  Materiálově pak navazuje na podobu prodejny potravin , spolu s ním vznikne jednotný celek, vyrůstající z betonové podesty terasy.

budova prodejny potravin a KC

prodejna potravin s pergolou

prostor před prodejnou potravin

pohled z parku

dřevěná laťová fasáda - detail okna

kontakt zasklení a dřevěného obkladu

štít s dřevěným obkladem

NÁMĚSTÍ

Vzhledem k možnosti umístit na náměstí při Revoluční ulici více parkovacích stání a vzhledem ke snadnějšímu způsobu parkování byla vybrána varianta s šikmými parkovacími stáními. Takto tam vychází 14 parkovacích stání. Musí se však vykácet stávající stromy a nahradit novými. Před kácením stromů doporučujeme udělat dendrologický průzkum, aby byl zjištěn skutečný stav. Zmenšuje se tak výrazně prostor pěší zóny a prostor komunikace (vozovka, parkovací stání a chodníky) je tak velmi široký, avšak oproti původnímu stavu je toto řešení stále vhodnější. Na samotném náměstí mezi bytovými domy byl vzhledem k vedení podzemní chodby mezi bytovými domy upraven počet nově navrhovaných stromů.

nová podoba náměstí - napojení na náves

upravený vnitroblok náměstí

ÚŘAD

příjezd do centra obce - nová dominanta úřadu

NOVÁ PODOBA OBECNÍHO ÚŘADU

Na základě připomínek vzešlých z minulých setkání, které se týkaly zejména zahrnutí sedlové střechy  do návrhu novostavby a zachování stávající lípy, jsme upravili návrh nové podoby úřadu.

Upravený návrh dostavby úřadu zachovává hodnoty místa a rozvíjí jejich potenciál. Cukrárna je přesunuta k cestě na nádraží včetně venkovního sezení pod novými stromy, vzrostlá lípa ve východním cípu společně s třešněmi zůstává prostorovou dominantou. Hmotově je dostavba tvořena spojenou podnoží a podélnou částí se sedlovou střechou reflektující tvar a pozici stávající budovy pošty. Tím je vytvořen jednotný objekt, který svým budoucím uživatelům nabízí přístupnost, prostupnost i možnost sezení v poloveřejném dvoře. Ten je z části při cukrárně zastřešen jednoduchou pergolou, při vstupu z čekárny ordinací se nachází solitérní strom.  Dvorek může být využit pro menší venkovní akce. Při příjezdu do centra od Mnichovic budova jasně dává najevo, že se nacházíme ve středu obce. Z opačného směru zase láká do cukrárny a do dvora. Z východní strany, před lékařskou částí,  jsou také umístěny parkovací stání.

V 1.NP je umístěna na východní straně lékařská část s ordinacemi a zázemím pacientů, na západní straně cukrárna a podatelna úřadu. V jižní části se nachází zázemí provozu úřadu a jejich zaměstnanců. Druhé podlaží je už celé určené pro úřad, nacházejí se zde kanceláře vedení obce a jednotlivých pracovníků. Plochá střecha podnože slouží jako venkovní terasa přístupná z kanceláří starosty a místostarosty v západní části a pro veřejnost ve východní části (zejména v návaznost na sál). Zde je také veden prosklený spojovací krček propojující novou část se sálem v patře pošty. Terasy mohou být pochozí jen na části střechy, zbytek střechy navrhujeme vegetační.

Na následujících prostorových zobrazeních je znázorněna možná podoba budoucího úřadu. Červená část je otevřená a prosklená. Bílá naopak odpovídá tradičnímu stavení se štítem a plnou hmotou – viz. inspirace níže. Přesnou podobu a dispoziční řešení dostavby úřadu je nutné řešit v samostatné studii.

pohled od náměstí Emila Kolbena

příjezd do centra obce - nová dominanta úřadu

podélný charakter stavby směrem ke komunikaci

přístup od vlakového nádraží

inspirace - podoba horní části se sedlovou střechou

inspirace - prosklená podnož

inspirace - využití zasklení v 1.NP v kombinaci s dřevěnou fasádou

nadhledová perspektiva návsi

NOVÁ PODOBA NÁVSI ČETNÍKA J. BOJASE

Na návsi vytváříme centrální středovou plochu, lemovanou travnatými pásy. Pro pochozí povrchy je vybrána kombinace kamenné dlažby: předlážděnou stávající dlažbou jsou řešeny plochy parkování a také přístupové pěší cesty z jihozápadu, centrální plocha je navržena v kamenné kostce 10/10, prostor u pumpy  je vydlážděn štětovou zatravněnou dlažbou.

V prostoru budou i nadále všechny významné prvky – pomník padlým, křížek a zvonička . Pomník bude přesunut tak, aby vytvářel prostorovou dominantu středové plochy. Na návsi je umístěn nový mobiliář – lavičky před lípami jsou doplněné sezením na drobných terasách v jižní části návsi.  Stávající pumpa je opravena, na studnu je osazen dřevěný dekl. Součástí jedné terasy je kamenný žlab, vodní hladina zlepší klima ve svém okolí, bude sloužit jako pítko pro ptáky.

Na návsi zanecháváme dvě vzrostlé lípy, navrhujeme výsadbu nových stromů zejména po obvodu návsi. Při silnici jsou navrženy tři duby červené  – vzhledem k blízkosti silnice a možnosti soli v půdě je tento druh relativně odolný.  Duby jsou zasazeny do travnatého pásu, jehož část je pojatá ve stylu květnaté louky. Ta bude tvořit prostorový filtr směrem k rušné komunikaci . Jako menší stromy po obvodu návsi jsou navrženy jeřáby muk, které mají atraktivní koruny.

inspirace - přechod různých typů kamenných dlažeb

inspirace - zatravněná kamenná dlažba

inspirace - kamenné koryto

inspirace - lavička

bobule jeřábu

dub červený

vstup na náves od náměstí Emila Kolbena

nová hlavní pěší osa navazující na náměstí Emila Kolbena

vstup na náves od prodejny potravin

pohled na novou centrální plochu návsi

pohled na křížek a lípy od bytového domu

sezení u pumpy v jihovýchodní části návsi

NÁŠ TÝM:

Ing. arch. Ivo Pavlík

architekt

Ing. arch. Anita Prokešová

architektka

Ing. arch. Vojtěch Luxemburk

architekt

Ing. arch. Zuzana Jurová

architektka

Mgr. Jan Albert Šturma

geobotanik

Ing. Filip Eichler, Ph.D.

dopravní inženýr

průběh práce na studiích

On-line verze:

https://strancice.cityupgrade.cz

City Upgrade