Obsah

Zadání a koncept 2
Dispoziční a provozní řešení 5
Architektonické řešení 9
Zeleň a venkovní mobiliář 14

CO JE STUDIE NOVÉHO ÚŘADU VE STRANČICÍCH?

Studie nového úřadu navazuje na návrh řešení zpracovaný v rámci Studie revitalizace širšího centra Strančic. Rozvíjí a dopřesňuje zvolené hmotové řešení, respektuje návaznosti v rámci širšího okolí (včetně stávající vzrostlé zeleně) a naplňuje potřeby investora – obce Strančice. Po analýze současného provozu obecního úřadu a diskuzi s pracovníky a vedením obce bylo dopřesněno zadání tak, aby nový úřad maximálně sloužil obyvatelům obce i svým pracovníkům.

Studie představuje první krok v rámci návrhu, který bude zakončen realizací nového úřadu.

1.

Dopřesnění zadání

V této fázi si upřesníme s vedením obce zadání pro návrh a projdeme si a zmapujeme potřeby úřadu a jeho pracovníků.

2.

Koncepce

Architekti zpracují koncepci návrhu - hlavní principy řešení a myšlenky. Potvrzení hmotového řešení.

3.

Dopracování studie

Na základě námětů a připomínek se studie dopracuje do finální podoby.

4.
Právě probíhá

Odevzdání studie

Finální studie bude vyvěšena zde na webu, kde bude každému k náhlédnutí.

ZADÁNÍ A KONCEPT

Zadání a cíle

Strančice potřebují nový obecní úřad – stávající budova je ve špatném technickém stavu, rekonstrukce by byla nákladná a vzhledem ke stavu současného provedení by pouze odsunula řešení nového úřadu do budoucna. Nový obecní úřad pomůže vytvořit živé centrum obce, které bude odpovídat jeho důležitosti.

Samotné slovo úřad má často negativní zabarvení, vybaví se nám přeplněné chodby, malé kanceláře, neochota a celkové oddělení od světa. Tak to ale být nemusí a nemá. Navrhujeme takové místo, které bude otevřené a přístupné, kde bude zajištěn kontakt mezi pracovníky úřadu a jeho klienty. Kde nebude zvolené vedení schované za neprůhlednými dveřmi, ale zároveň bude zaručen hladký chod celé obce. Vznikne tak důstojný prostor pro občany, samosprávu i pracovníky.

Nová budova v sobě zahrnuje stávající funkce v území a přidává jednu novou – ordinaci praktického lékaře. Hlavní náplní objektu bude obecní úřad se svými doplňkovými provozy, svoje místo má zde i cukrárna společně s prostorem na pronájem – nejprve se uvažuje pro praktického lékaře.

Řešením venkovních prostor navazujeme na návrh revitalizace náměstí Emila Kolbena a důležitosti pěší cesty Ulička, spojující nádraží s centrem obce.

Širší vztahy

Řešené území se nachází v centru struktury obce. Blízkost vlakového nádraží, zastávek autobusu i pohodlná docházková vzdálenost k ostatním důležitým službám a funkcím veřejné vybavenosti jej předurčuje pro živé a funkční centrum obce.

Soulad s územním plánem

Návrh je v souladu s územním plánem. V platném územním plánu je řešené území označeno jako funkční plocha „OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura“. Mezi přípustná využití patří veřejná správa, zdravotnictví, veřejná prostranství a veřejná zeleň, pěší cesty a cyklostezky a dětské hřiště. Do podmíněně přípustného využití spadá i provoz cukrárny – úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce,

Návrh splňuje podmínky prostorového využití:
– výška objektů max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
– max. zastavěnost 80 % stavebního pozemku
– maximální výška hřebene střechy 12,00 m

Urbanistické vazby a včlenění do území

Jak již bylo zmíněno, řešené území se nachází v centru obce. Leží při hlavních komunikacích, jak pěších, tak motorových. Blízkost železničního nádraží a nadchodu nad tratí společně s blízkou restaurací a sokolovnou jej činí velmi frekventovaným. Veřejným prostranstvím navazuje na výše zmíněnou pěší Uličku, před budovou pošty vzniká na ose náměstí Emila Kolbena a nádraží nové menší náměstíčko. Při ulici Revoluční je zachován chodník. Území zůstává nadále prostupné i ve směru od Revoluční ulice k zastávce autobusu v ulici Sokolská.

Hmotově a výškově návrh respektuje okolní zástavbu, dominantní část nové budovy je navržena se sedlovou střechou. Měřítko nových hmot odpovídá svému okolí a také celkovému charakteru obce.

širší vztahy

schéma pohybu pěších

Koncepce návrhu

Koncept vychází z prostorových vazeb v území, z charakteru staveb centrální části obce a z důrazu na otevřenost a přístupnost úřadu. Nová hmota se sedlovou střechou – hlavní budova úřadu – vytváří společně se spojovacími krčky kompaktní strukturu, kdy nové části respektují a rozehrávají potenciály stávajícího objektu pošty. Díky aktivnímu napojení na objekt pošty vzniká celek, jehož důležitost a funkční náplň v rámci obce je jasně čitelná.

Cílem návrhu je prostorný a otevřený úřad, který bude plnit potřeby všech svých uživatelů a poskytne místo pro administraci rozrůstající se obce. Umístění sekundárních provozů (cukrárna, ordinace praktického lékaře) v centru obce zajistí jejich maximální využitelnost a provozní udržitelnost. Hlavní náplní navrhované stavby je městský úřad – tomu také odpovídá dominance hmoty ve které se nachází. Západní a východní štít definují přilehlá veřejná prostranství. Sekundární provozy jsou umístěny ve spojovacích krčcích.

Návrh pracuje s hiearchizací veřejných prostranství. Hlavní „náměstí“ u pěší cesty k nádraží poskytuje prostor pro venkovní sezení a zastavení se v cukrárně, vnitřní dvůr slouží pro zákazníky cukrárny, ale i pracovníky a klienty úřadu a pěší chodník při jižní straně a dále z ulice Revoluční do ulice Sokolská umožňuje přístup do ordinace a na veřejné toalety.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Situace

Novostavba se do svého okolí otevírá ze dvou stran. Při pěší cestě Ulička je navržen hlavní vchod do úřadu a také cukrárna s venkovním sezením. Nová dvojice stromů prostorově lépe definuje pěší cestu a náměstí u cukrárny. Využitelnost prostoru je doplněna o pítko, v ose jižní stěny hlavní budovy úřadu jsou umístěny tři stožáry na vlajky. Z východní strany je umístěn vedlejší vstup do úřadu a také přístup do ordinace lékaře. Zde je úprava veřejného prostranství pojmuta více krajinářsky – zpevněná je pouze úzká část při fasádě navrhované stavby. Stávající vzrostlé stromy jsou doplněny jednou novou třešní.

Chodník při Revoluční ulici je zachován, z chodníku je přístup na veřejné toalety.

Parkovací místa pro úřad jsou vymezeny na parkovišti přes ulici Revoluční, parkovací stání ZTP je navrženo při přechodu u nádraží.

situace 1:300

1.NP

Hlavní vstup do úřadu je ze západní strany – od nejvíce frekventovaného místa. Zde je také umístěna podatelna s CzechPointem, kancelář s přepážkou pro dva referenty, jednací místnost, zázemí zaměstanců, serverovna a sklad úřadu. Všechny místnosti jsou přístupné z průběžné chodby, která také spojuje západní „náměstí“ s pěším vstupem na východní straně. Klient úřadu ideálně vyřídí všechny svoje záležitosti v přízemí. Při hlavním vstupu jsou navrženy venkovní elektronické úřední desky.

V části úřadu jsou dále umístěny toalety, ty slouží pro klienty úřadu i návštěvníky cukrárny. Díky svojí poloze při chodníku na ulici Revoluční jsou využitelné i mimo otevírací dobu úřadu.

V západním spojovacím krčku se dále nachází prostor cukrárny, včetně skladu, zázemí a místnosti pro přípravu. Cukrárna se otevírá do obou stran – jak do „náměstí“, tak do dvora. Návštěvníci cukrárny, stejně jako pracovníci úřadu mohou využít vnitřní dvůr. Solitérní strom s menší korunou a popnutá jižní zeď budovy pošty vytvářejí na dvoře příjemné klima. V rámci návrhu byla prověřena i varianta se zaskleným dvorem, z důvodu vyšších investičních a provozních nákladů nakonec nebyla vybrána.

Východní spojovací krček nabízí místo pro ordinaci praktického lékaře, tyto prostory můžou v budoucnu změnit svoje využití dle požadované funkce (služby, obecní policie atd.) Ordinace je přístupná z pěšího propojení Revoluční a Sokolské ulice. Do dvora je zde orientovaná denní místnost pracovníků úřadu s kuchyňkou. Z ulice Sokolská je přístupný větší sklad úřadu. Zásobování pošty je zachováno, rampa je doplněna o zastřešení. Z rampy je poté přístup do technické místnosti celého nového objektu.

půdorys 1.NP 1:200

půdorys 2.NP 1:200

půdorys podkroví 1:200

řez 1:200

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Řešení exteriéru

Nový úřad je navrhován v kontextu stávající budovy pošty, společně vytváří jeden celek. Dvě hmoty se sedlovou střechou jsou propojeny nižšími částmi s plochou střechou. Tuto myšlenku podporují i výraz fasád. Materiál fasády hlavní budovy úřadu – dřevěné laťování – zdůrazňuje archetypální tvar hmoty hlavní budovy úřadu,  poloprůhledné lamely spojovacích krčků je vizuálně lehce potlačují  a dávají vyniknout štítům pošty a úřadu. Vzniká tak stavba, která plynule navazuje na kontext stávající zástavby a zároveň ukazuje svoji důležitost pro život v obci.

Pro hlavní budovu představují dominantní prvek ocelové nosné rámy, které svým rytmem dávají vnitřnímu prostoru příjemné měřítko. Obal hlavní budovy je tvořen dřevěným laťováním, okna a prosklené plochy jsou mimo štítové plochy ukrytá za fasádou. Rastr laťování bude v místě oken hrubší – laťe budou dál od sebe. Dřevo pomůže zjemnit podélnou hmotu úřadu, svou měkostí navíc zútulní okolní veřejný prostor. Alternativně je možné dřevěný obklad použít pouze na fasády, střešení plášť by byl tvořen plechem – viz vizualizace variantního řešení.

Spojovací krčky jsou oblečeny do průhledného pláště, ten je předsazen zasklení a obvodovým zdem. V plášti jsou prořízlé otvory – ty slouží jako vstupy do jednotlivých provozů. Opět je zde patrná konstrukce, tentokrát nosné profily obvodového pláště. Na ty jsou připevněny desky z vlnitého čirého polykarbonátu.

V rámci snížení provozních nákladů a energetické náročnosti budou na střeše úřadu nainstalovány fotovoltaické panely. V dalších fázích PD je nutné konkrétně navrhnout řešení technického zařízení navrhovaného objektu.

černé nosné rámy

dřevěná laťová fasáda - detail okna

průhledný plášť spojovacího křčku

vlnitý čirý polykarbonát

extenzivní zelená střecha

dřevěný obklad fasáda a střecha

hlavní vstup úřadu

pohled z Revoluční ulice

variantní řešení s plechovou střechou

variantní řešení s plechovou střechou

Řešení interiéru

V rámci navrhovaných budov je pracováno s rozlišením pláště a obalu, vertikálních nosných konstrukcí a vnitřních místností. Dřevěný obklad navazuje na venkovní dřevěné laťování. Obklad stěn plynule přechází v nábytek. Kombinace lité podlahy, dřevěného obkladu a akcentovaných nosných prvků vytváří příjemné místo pro každodenní práci.

Ve velké kanceláři – openspacu tvoří dominantu centrální řada skříní  a polic – jednotný nábytkový kus. Z jeho východní strany je po schodišti přístup na zvýšenou galerii, prostorné a vzdušné police dávají potřebný prostor pro archivaci složek.

zasedací místnost

kanceláře vedení

pult podatelny

komunikační krychle

police archivu

schodiště do archivu v 2.NP

pohled ze Sokolské ulice

cestou na vlak

ZELEŇ A VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

Zeleň

Zeleň v návrhu dotváří kompozičně celek úřad+pošta, dává stín, zlepšuje mikroklima a celkově snižuje přehřívání. Při pěší Uličce jsou navrženy tři nové stromy – jerlíny japonské. Stromy umístěné v dlažbě budou mít štěrkové rabato pro lepší zasak dešťové vody. Ve dvoře je navržen menší kultivar dubu červeného. Dvojice třešní na východní straně je doplněna o jednu třešen mahalebku.

Střechy spojovacích krčků jsou navrženy jako zelené extenzivní, plocha bude porostlá rozchodníky. Ty pomůžou se zadržováním srážkové vody a s ochlazováním prostoru v letních měsících.  Jižní stěna pošty je navržena jako popnutá.

Srážková voda ze střechy hlavní budovy bude zachycena v akumulačních nádržích. Dále bude použita pro zálivku zeleně a splachování toalet.

jerlín japonský

dub červený

třešeň mahalebka

štěrkové rabato

porostlá stěna na dvoře

extenzivní zelená střecha

Mobiliář

Navrhované prvky mobiliáře propojuje jednotná kombinace materiálů – kov a dřevo.

Lavičky svojí formou navazují na navržené lavičky v rámci úprav návsi Četníka Bojase a Náměstí Emila Kolbena.

Při Uličce je umístěno pítko, u budovy pošty se nachází stojany na kola. Jednoduché skládací stolky a židle poskytují sezení před cukrárnou.

kruhová lavička u stromu

lavička před ordinací

venkovní sezení

odpadkový koš

pítko

stojany na kola

nadhledová perspektiva - jižní

nadhledová perspektiva - východní

Ing. arch. Vojtěch Luxemburk

architekt

Ing. arch. Vratislav Ansorge

architekt

nový obecní úřad

On-line verze:

https://strancice.cityupgrade.cz

City Upgrade

Ing. arch Vratislav Ansorge
Ing. arch Vojtěch Luxemburk
Ing. arch. Kristýna Pščolková

strancice.cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz